Låt EVO Cleaner tvätta ditt stall

Låt EVO Cleaner tvätta ditt stall

I Jordbruksaktuellt beskriver Elin de största skillnaderna mellan första och andra generationens tvättrobotar.

Läs artikeln så får du veta vilka de är, och ta del vår tvättrobot Evo Cleaner.

Artikeln publicerades måndag den 27 augusti 2018, av Isabella Odmark 

 

Vi bryr oss om din intigritet

Vi bryr oss om din intigritet

Inledning

Syftet med denna policy är att säkerställa att Envirologic hanterar dina personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillämpning och revidering

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Verkställande Direktören är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD. VD ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Organisation och Ansvar

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Begrepp och förkortningar

Begrepp Betydelse
Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet
 • Om du är en av dem som regelbundet får e-postutskick från Envirologic, exempelvis i form av nyhetsbrev, gäller följande:
  • Dina kontaktuppgifter har vi registrerat i samband med köp av våra produkter eller så kan vi ha fått dem vid ett personligt besök, på en mässa eller vid något annat tillfälle.
  • Vi lagrar ditt namn, företagsnamn och din e-post adress.
  • Genom att returnera nedan e-mail kommer vi att radera dina personuppgifter i våra register.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Vi sparar dina uppgifter tills du meddelar att du inte längre vill.
  • Du kan när som helst meddela att vi ska ändra uppgifter eller ta bort dig från vårt register.
  • Vi delar aldrig ut eller säljer dina kontaktuppgifter till andra aktörer.
  • Du kan kontakta oss om du vill veta mer om dina lagrade uppgifter på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Du kan vända dig till den svenska Datainspektionen som är tillsynsmyndighet, om du vill klaga på vårt sätt att hantera dina uppgifter.

 

Uppsala 2018-05-24

Styrelsen

      

Ny adress

Ny adress

Nu har vi flyttat till nya mer ändamålsenliga lokaler i Librobäck. Det innebär att vi har en ny adress:

Söderforsgatan 1, 752 28 Uppsala

Har du vägarna förbi är du varmt välkommen att hälsa på oss

RESULTAT AV LÖSEN AV TECKNINGSOPTIONER TO 1 B

RESULTAT AV LÖSEN AV TECKNINGSOPTIONER TO 1 B

Lösenperioden för Envirologic TO 1 B avslutades den 15 april 2018. Preliminärt har totalt 1 069 651 teckningsoptioner TO 1 B utnyttjats (cirka 80,2 procent av samtliga TO 1 B), vilket innebär att Envirologic tillförs cirka 3,7 mnkr före emissionskostnader om cirka 0,3 mnkr.

De nya aktierna bokförs som Envirologic IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av maj 2018.

Efter registreringen kommer Envirologic preliminärt att ha 8 692 191 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 138 676,79 kronor.

 Jag vill tacka alla innehavare av teckningsoptioner TO 1 B som valt att utnyttja sina optioner och som därigenom stärkt Bolagets möjligheter att hjälpa grisproducenter och andra arbetsgivare med svåra arbetsförhållanden att förbättra arbetsmiljön för sina anställda, säger Jan Sandberg, vd i Envirologic.

Uppsala den 19 april 2018

Styrelsen i Envirologic AB (publ)

DEMONSTRATION AV EVO CLEANER I KINA

DEMONSTRATION AV EVO CLEANER I KINA

Envirologic´s VD nyss hemkommen efter resa i Kina och Japan.

Som kommunicerats under vintern har Envirologic fått förfrågningar gällande EVO Cleaner från Kina. Detta har resulterat i att demonstrationer gjorts med lovande resultat hos företaget Muyuan Foods. De har huvudkontor i Nanyang i Henanprovinsen som ligger knappt 2 timmars flyg sydväst om Peking och driver grisproduktion på flera olika platser i Kina.
Kina producerar c:a hälften av alla grisar i världen. Mycket av produktionen skedde tidigare på bakgårdar i mycket liten skala tills en förändring av miljöregler 2014 tvingade produktionen till förändring. 7,5 miljoner suggor slaktades och nu byggs det för modern produktion i stor skala.

Företaget Muyuan Foods har totalt c:a 600 000 suggor i produktion, vilket kan jämföras med det totala antalet suggor i Sverige som är c:a 120 000. Det är alltså en mycket stor producent med ett uttalat behov av ett stort antal robotar. De har mycket hög standard gällande hygien i stallarna och har samma problematik som här i Europa med att finna lämplig personal som är villiga att högtryckstvätta manuellt.

Demonstrationer gjordes i fyra olika stalltyper på två gårdar där, förutom projektledaren Mr. Wang, ledningen för gårdarna och stallpersonalen deltog. De var alla imponerade av EVO Cleaner och kommer nu, centralt, som nästa steg att göra en teknisk utvärdering innan de kommersiella diskussionerna tar vid.

På samma resa besöktes Nakajima Seisakusho i Nagano, Japan. Där utbildades ett 10-tal säljare i hur EVO Cleaner skall presenteras för potentiella kunder under kommande mässa i Nagoya, där de kommer att delta i slutet av maj. De ser stor potential med den nya roboten, inte minst för att menyerna nu kan presenteras på japanska, vilket med tidigare system inte varit möjligt.

Länk till pressmedelandet i pdf format

 
Image

Adress

Envirologic AB
Söderforsgatan 1
752 28 Uppsala