RESULTAT AV LÖSEN AV TECKNINGSOPTIONER TO 1 B

Lösenperioden för Envirologic TO 1 B avslutades den 15 april 2018. Preliminärt har totalt 1 069 651 teckningsoptioner TO 1 B utnyttjats (cirka 80,2 procent av samtliga TO 1 B), vilket innebär att Envirologic tillförs cirka 3,7 mnkr före emissionskostnader om cirka 0,3 mnkr.

De nya aktierna bokförs som Envirologic IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av maj 2018.

Efter registreringen kommer Envirologic preliminärt att ha 8 692 191 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 138 676,79 kronor.

 Jag vill tacka alla innehavare av teckningsoptioner TO 1 B som valt att utnyttja sina optioner och som därigenom stärkt Bolagets möjligheter att hjälpa grisproducenter och andra arbetsgivare med svåra arbetsförhållanden att förbättra arbetsmiljön för sina anställda, säger Jan Sandberg, vd i Envirologic.

Uppsala den 19 april 2018

Styrelsen i Envirologic AB (publ)

Social