Nyemission

Beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner.